DigiCert Code Signing Certificate for Microsoft® Authenticode®

  • Ký số cho các ứng dụng 32-bit và 64-bit ở user-mode (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, and .xap files) và kernel-mode.
  • Hỗ trợ các ứng dụng Silverlight 4
  • Tương thích với Microsoft InetSDK developer tools
  • Đáp ứng các yêu cầu bảo mật của nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure
  • Miễn phí "time stamping service"

MUA NGAY