CODE SIGNING CERTIFICATES

DigiCert Code Signing Certificate for Sun Java™

 • Ký số cho các tập tin .jar và midlet

 • Được nhận dạng bởi Java Runtime Environment (JRE)

 • Miễn phí "time stamping service"

Thời hạn 1 năm
10.978.000 VND

Thời hạn 2 năm
19.690.000 VND

Thời hạn 3 năm
28.490.000 VND

MUA

DigiCert Code Signing Certificate for Microsoft® Authenticode®

 • Ký số cho các ứng dụng 32-bit và 64-bit ở user-mode (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, and .xap files) và kernel-mode.
 • Hỗ trợ các ứng dụng Silverlight 4
 • Tương thích với Microsoft InetSDK developer tools
 • Đáp ứng các yêu cầu bảo mật của nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure
 • Miễn phí "time stamping service"

Thời hạn 1 năm
10.978.000 VND

Thời hạn 2 năm
19.690.000 VND

Thời hạn 3 năm
28.490.000 VND

MUA

DigiCert Code Signing Certificate for Microsoft® Office and VBA

 • Ký số cho các đối tượng VBA và cácmacros

 • Ký số cho các ứng dụng Microsoft Office và ứng dụng của bên thứ badùng VBA

Thời hạn 1 năm
10.978.000 VND

Thời hạn 2 năm
19.690.000 VND

Thời hạn 3 năm
28.490.000 VND

MUA

DigiCert Code Signing Certificate for Adobe® Air™

 • Ký số cho các tập tin  .air hoặc .airi

 • Là một yếu tố bắt buộc cho mọi ứng dụng AIR-based

 • Miễn phí "time stamping service"

Thời hạn 1 năm
10.978.000 VND

Thời hạn 2 năm
19.690.000 VND

Thời hạn 3 năm
28.490.000 VND

MUA