Hướng dẫn cài đặt chứng thư số SSL cho Cisco Meeting Server

Ngày đăng: 2017-05-12 15:26:43 | Cập nhật: 2020-03-19 14:43:17

Để cài đặt chứng thư số SSL cho thiết bị Cisco Meeting Server, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

1. Chuẩn bị bộ chứng thư số SSL

Sau khi hãng xác thực thành công, bạn sẽ nhận được 2 file sau đây: certificate.crt và cabundle.crt. Bạn sẽ cần kết hợp 2 file này cùng với private key (được tạo ra trong quá trình tạo CSR). Bạn có thể đổi tên lại cùng với nhau để dễ nhớ. Ví dụ:

symantec2017.key (Private key)
symantec2017.crt (Certificate)
symantec2017ca.crt (CA bundle)

2. Tải bộ chứng thứ số SSL

Dùng WinSCP để tải 3 file này lên thiết bị Cisco Meeting Server.

3. Kiểm tra chứng thư số SSL:

Kết nối đến thiết bị thông qua SSH với quyền Administrator. Chạy các lệnh sau để kiểm tra bộ chứng thư số:

Kiểm tra private key và certificate có khớp với nhau không:

pki match symantec2017.key symantec2017.crt

Kiểm tra certificate chain có trusted không:

pki verify symantec2017.crt symantec2017ca.crt

4. Cài đặt chứng thư số:

Chạy các lệnh sau để cài đặt chứng thư số SSL cho XMPP Server:

xmpp disable
xmpp certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
xmpp enable

 

Tương tự cho Web Admin:

webadmin disable
webadmin certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
webadmin enable

 

Tương tự cho Web Bridge:

webbridge disable
webbridge certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
webbridge enable

Tương tự cho Call Bridge:

callbridge disable
callbridge certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
callbridge enable

 

Tương tự cho TURN Server:

turn disable
turn certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
turn enable

 

Tương tự cho H323 Gateway:

h323_gateway disable
h323_gateway certs symantec2017.key symantec2017.crt symantec2017ca.crt
h323_gateway enable

 

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp