Hướng dẫn cài đặt chứng thư số SSL cho Sophos Email Appliance

Ngày đăng: 2017-05-12 17:21:17 | Cập nhật: 2017-05-12 18:13:27

Để cài đặt chứng thư số SSL cho thiết bị Sophos Email Appliance, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Chuẩn bị bộ chứng thư số:

Sau khi hãng xác thực thành công, bạn sẽ nhận được 2 file sau đây: certificate.crt và cabundle.crt.

2. Cài đặt Intermediate CA:

Đăng nhập vào thiết bị với quyền Administrator. Sau đó truy cập vào mục Configuration > System > Certificates.

Trong mục Trusted Certificate Authorities, nhấn nút Configure.

Chọn tab Locally Managed, sau đó nhấn Add.

Trong màn hình Add Certificate Authorities, chọn file cabundle.crt để tải lên, sau đó nhấn OK.

 

3. Cài đặt chứng thư số:

Đăng nhập vào thiết bị với quyền Administrator. Sau đó truy cập vào mục Configuration > System > Certificates.

Trong màn hình hiển thị danh sách chứng thư số, chọn mục Upload certificate bên cạnh tên chứng thư số mà bạn đã tạo CSR trước đó.

Chọn đường dẫn đến file certificate.crt rồi nhấn OK để tải chứng thư lên thiết bị.

 

4. Kích hoạt chứng thư số:

Trong màn hình hiển thị danh sách chứng thư số, chọn các mục Admin UI, Web quarantine, TLS encryption, SPX Portal và nhấn nút Apply để kích hoạt chứng thư số mới cho Sophos Email Apliance.