Hướng dẫn cài đặt chứng thư số SSL cho TrueConf Server

Ngày đăng: 2017-03-23 12:52:37 | Cập nhật: 2017-03-23 12:54:17

Để cài đặt chứng thư số SSL cho TrueConf Server, bạn cần thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị bộ chứng thư số bao gồm:

  • private.key: File này nằm trên thư mục chứa chứng thư số của máy tính chạy Linux hoặc Windows đã dùng để tạo CSR trước đó.
  • certificate.crt: File này sẽ được Derasoft cung cấp sau khi hoàn tất quá trình xác thực.
  • cabundle.crt: File này sẽ được Derasoft cung cấp sau khi hoàn tất quá trình xác thực.

Sau khi có đủ 3 file như trên, bạn cần dùng Notepad để copy nội dung file cabundle.crt và dán vào cuối file certificate.crt. Sau đó copy hai file private.key và certificate.crt lên máy chủ TrueConf

2. Đăng nhập Remote Desktop vào TrueConf Server.

3. Từ màn hình Desktop của TrueConf Server, chạy ứng dụng TrueConf Server Manager.

4. Truy cập vào mục Web > HTTPS. Trong màn hình HTTPS Settings, trỏ đến các file certificate.crt và private.key sau đó nhấn nút Upload để tải bộ chứng thư số lên TrueConf Server

5. Trong mục HTTPS configuration, chọn "Use custom certificate", chọn port 443 sau đó nhấn nút "Test configuration".

6. Nếu quá trình test thành công, nhấn nút Apply để TrueConf Server áp dụng chứng thư số SSL.

7. Bạn có thể bắt đầu truy cập vào TrueConf Server bằng kết nối HTTPS, ví dụ https://conf.yourdomain.com