Hướng dẫn cài đặt chứng thư số trên Oracle iPlanet Web Server 7.x

Ngày đăng: 2016-01-09 07:58:24 | Cập nhật: 2020-03-19 14:45:23

Để cài đặt chứng thư số trên Oracle iPlanet Web Server 7.x, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào iPlanet.

 

Cài đặt Root CA

2. Nhấn chọn Common Tasks > Configuration TasksEdit Configuration.

4. Từ màn hình Configurations, nhấn chọn Certificates > Certificate Authorities.

5. Từ màn hình Certificate Authorities (CAs), chọn tab Install....

6. Trong mục Token, chọn Internal. Nhập vào mật khẩu bảo vệ Keystore (đã nhập vào lúc tạo CSR).

7. Trong mục Certificate Data, dùng Notepad để mở tập tin rootca.crt và paste vào textbox.

8. Trong mục Certificate Type, chọn Certificate Chain.

9. Nhấn Finish để hoàn tất.

 

Cài đặt Intermediate CA

10. Lặp lại các bước từ 5-9 với nội dung copy từ tập tin intermediate.crt để import Intermediate CA.

 

Cài đặt chứng thư số

11. Chọn tab Server Certificates > Install.

11. Chọn configuration mà bạn muốn cài đặt chứng thư số từ danh sách.

12. Chọn Internal từ danh sách Tokens. Nhập vào mật khẩu bảo vệ.

13. Trong mục Certificate Data, dùng Notepad để mở tập tin certificate.crt và paste vào textbox.

14. Đặt tên cho chứng thư số, ví dụ Symantec2015.

15. Nhấn Finish để hoàn tất.

 

Kích hoạt SSL cho server

16. Chọn Configurations > HTTP Listeners > Security để cấu hình SSL cho HTTP Listener.

17. Chọn chứng thư số vừa import cho listener tương ứng, sau đó khởi động lại iPlanet Web Server.

 

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp