Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache trên Windows

Ngày đăng: 2015-09-12 10:30:42 | Cập nhật: 2020-03-19 15:10:50

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Apache trên Windows, bạn thực hiện như sau:

1. Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt

2. Tải hai file này lên server, đưa vào trong thư mục C:\ssl (đây là thư mục hôm trước bạn đã tạo ra để chứa CSR và private key).

3. Lúc này trong thư mục C:\ssl sẽ có các file private.key, certificate.crt, cabundle.crt

4. Mở file cấu hình của Apache (thường là C:\apache2\conf\httpd.conf hoặc C:\apache2\conf.d\ssl.conf) và tìm đoạn cấu hình sau:

SSLCertificateFile C:\ssl\certificate.crt
SSLCertificateKeyFile C:\ssl\private.key
SSLCACertificateFile C:\ssl\cabundle.crt

5. Lưu lại và restart lại Apache.

Nếu bạn muốn cấu hình OCSP stapling cho Apache, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây: Hướng dẫn cấu hình OCSP stapling cho Apache

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp

Bạn có thể backup bộ chứng thư số SSL theo hướng dẫn sau: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#Apache