Hướng dẫn cài đặt SSL cho Fortinet FortiPortal

Ngày đăng: 2021-07-03 12:01:23 | Cập nhật: 2021-07-03 12:04:49

Sau khi nhận được chứng thư số từ chúng tôi (gồm certificate.crt và cabundle.crt), bạn hãy dùng Notepad (chỉ dùng Notepad) copy nội dung của file cabundle.crt và dán vào cuối file certificate.crt. Khi đó file certifivcate.crt sẽ có nội dung như sau:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
CERT chính
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
CABUNDLE
-----END CERTIFICATE-----

FortiPortal chỉ hỗ trợ private key chuẩn PKCS8, do đó bạn cần phải dùng OpenSSL để chuyển private.key sang chuẩn PKCS8 bằng lệnh sau:

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in private.key -out portal.key

Sau khi đã có 2 file certificate.crt và portal.key, bạn hãy đăng nhập vào FortiPortal và vào mục Admin > System Info. Trong trang này, bạn sẽ thấy mục Certificate Information. Hãy upload certificate.crt và portal.key tại đây. Nếu không có trục trặc, bạn sẽ nhận được thông báo "Validate OK".

Sau khi hoàn tất upload chứng thư số, bạn cần phải reboot lại FortiPortal VM để hệ thống load lại chứng thư số mới.