Hướng dẫn cài đặt SSL cho Mail Server trên Cpanel

Ngày đăng: 2016-11-23 15:04:50 | Cập nhật: 2016-11-23 15:08:43

Cpanel sử dụng Exim làm SMTP server và Dovecot làm POP3/IMAP server. Để cài đặt SSL cho các dịch vụ này, bạn cần login vào WHM với quyền root. Bạn cần 3 file sau đây để có thể cài đặt thành công:

- private key: Được tạo ra trong quá trình tạo CSR

- certificate: Derasoft sẽ cugn cấp sau khi hoàn tất xác thực

- cabundle: Derasoft sẽ cugn cấp sau khi hoàn tất xác thực

Bước 1: Cài đặt

Từ màn hình chính, chọn Service Configuration > Manage Service SSL Certificates

 

Trong màn hình tiếp theo, nhập vào dữ liệu như mô tả trong hình bên dưới:

Nhấn nút Install để hoàn tất cài đặt.

Bước 2: Kiểm tra cài đặt

Bạn có thể dùng công cụ Openssl để kiểm tra cài đặt. Chạy lệnh sau:

openssl s_client -connect mail.company.com:995 -tls1
openssl s_client -connect mail.company.com:993 -tls1
openssl s_client -connect mail.company.com:465 -tls1

Nếu kết quả trả về chứng thư đúng với tên miền mà bạn đã mua, tức là bạn đã cấu hình thành công cho Mail server.