Hướng dẫn cài đặt SSL cho Microsoft Exchange 2003

Ngày đăng: 2015-09-28 14:15:07

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Microsoft Exchange 2003, bạn cần dùng hướng dẫn cài đặt áp dụng cho Microsoft IIS 6.0 tại đây:

Hướng dẫn cài đặt chứng thư số SSL cho Microsoft IIS 6.0