Hướng dẫn cài đặt SSL cho Microsoft Exchange Server 2007

Ngày đăng: 2015-09-26 14:10:24 | Cập nhật: 2020-03-19 14:48:53

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Exchange Server 2007, bạn thực hiện như sau : 

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer)

Bước 2: Cài đặt Intermediate CA

- Mở một MMC. Nhấn Start > Run... và gõ vào mmc. Nhấn OK.
- Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add

- Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK

- Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Right-click Certificates. Click All Tasks > Import. At the Certificate Import Wizard, click Next. Tới đây chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop. Click Next.  Select  Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities. Click Next. Click Finish

 

Bước 3: Cài đặt chứng thư số cho Exchange

1. Copy file chứng thư số mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn lên máy chủ và lưu tại địa chỉ C:\certificate.cer

2. Mở Exchange Management Shell và chạy lệnh sau:

Import-ExchangeCertificate -Path C:\certificate.cer | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

Bạn cần chọn Yes nếu được Exchange hỏi có muốn đè lên chứng thư số mặc định hay không.

3. Kiểm tra lại các dịch vụ đã được kích hoạt trên chứng thư số bằng lệnh sau:

Get-ExchangeCertificate -DomainName your.domain.name

Bạn sẽ nhận được kết quả dạng như sau:

Thumbprint                Services  Subject
----------                --------  -------
136849A2963709E2753214BED76C7D6DB1E4A270 SIP.W   CN=your.domain.name

Ý nghĩa của các ký tự trong cột Services: SIP và W tương ứng với SMTP, IMAP, POP3 và Webmail (IIS)

Sau khi cài đặt chứng thư số mới cho Exchange, trong vài trường hợp một số máy tính chạy Outlook hiển thị thông báo lỗi "The name on the security certificate is invalid or does not match the name on the site" như hình sau:

Trong trường hợp đó, bạn cần thực hiện việc cập nhật URL cho Exchange theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức (FQDN) thay cho tên miền nội bộ (Local name)

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại chứng thư số đã được cài đặt đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp

Bạn có thể backup bộ chứng thư số SSL theo hướng dẫn sau: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#IIS