Hướng dẫn cài đặt SSL lên server Apache/Linux

Ngày đăng: 2015-09-12 10:10:19 | Cập nhật: 2020-03-19 15:11:41

Để cài đặt chứng thư số SSL lên Apache trên Linux, bạn thực hiện như sau:

1. Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt

2. Tải hai file này lên server, đưa vào trong thư mục /usr/local/ssl/certificate (đây là thư mục hôm trước bạn đã tạo ra để chứa CSR và private key).

3. Login vào SSH bằng tài khoản root

4. Lúc này trong thư mục /usr/local/ssl/certificate sẽ có 3 file: private.key, certificate.crt, cabundle.crt. Trong thư mục này sẽ có thêm fiile certreq.csr tuy nhiên bạn không cần dùng file này nữa.

5. Sau đó anh mở file cấu hình của Apache (thường là /etc/httpd/conf/httpd.conf hoặc /etc/httpd/conf.d/ssl.conf hoặc /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf). Dùng vi để tìm và chỉnh sửa nội dung của đoạn sau:

SSLCertificateFile /usr/local/ssl/certificate/certificate.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/local/ssl/certificate/private.key
SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/certificate/cabundle.crt

Tùy vào cấu hình Apache của máy chủ, mà bạn sẽ chỉnh các dòng trên ở trong phần cấu hình chính, hoặc thêm vào phần cấu hình VirtualHost.

6. Sau khi cấu hình xong, bạn lưu lại và restart lại Apache:

service httpd restart

7. Mở port 443 trên Firewall (Nếu bạn dùng software firewall như iptables chẳng hạn thì có thể tìm thấy file config tại: /etc/sysconfig/iptables)

Nếu bạn muốn cấu hình OCSP stapling cho Apache, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây: Hướng dẫn cấu hình OCSP stapling cho Apache

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp

Bạn có thể backup bộ chứng thư số SSL theo hướng dẫn sau: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#Apache