Hướng dẫn chuyển từ PFX sang PVK và SPC cho Code Signing

Ngày đăng: 2018-08-06 13:51:48

Để chuyển bộ Code Signing từ PFX sang PVK và SPC, bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

1. Tải bản OpenSSL cho Windows tại đây.

2. Tải bản PVK tool tại đây.

3. Mở Command promt. Đứng trong thư mục C:\Openssl\bin, chạy lệnh sau:

openssl pkcs12 -in C:\my_pfx_file.pfx -nocerts -nodes -out C:\rsa.pem

4. Đứng trong thư mục chứa file pvk.exe, chạy lệnh sau:

pvk -in C:\rsa.pem -topvk -out C:\private.pvk

5. Đứng trong thư mục C:\Openssl\bin, chạy lệnh sau:

openssl pkcs12 -in C:\my_pfx_file.pfx -nokeys -nodes -out C:\certificate.pem

Chạy tiếp lệnh sau:

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile C:\certificate.pem -outform DER -out C:\certificate.spc

Bạn đã có cặp private.pvk và certificate.spc để tiến hành bước tiếp theo là ký cho ứng dụng của mình.