Hướng dẫn tạo cài đặt SSL cho Keiro Mail Server

Ngày đăng: 2016-02-02 11:02:31 | Cập nhật: 2020-03-19 14:44:55

Sau khi quá trình xác thực hoàn tất, bạn sẽ nhận được một file certificate.crt. Để cài đặt chứng thư số cho Keiro Mail Server, bạn thực hiện như sau:

6.x/7.x

8.x

 

Cài đặt SSL cho Keiro Mail Server 6.x/7.x

1. Bạn cần kết hợp hai file private.key (đã tạo ra khi tạo CSR bằng OpenSSL) và file certificate.crt để cấu hình SSL cho Keiro Mail Server. Copy cả hai file này vào thư mục chứa chứng thư của Keiro Mail Server (/opt/keiro/mailserver/sslcert trên Linux hoặc C:\Program Files\Keiro\MailServer\sslcert trên Windows)

2. Khởi động lại service Keiro Mail Server để load chứng thư số mới vào database.

3. Login vào Administration Console và vào mục Configuration > SSL Certificates.

4. Chọn chứng thư số mới vừa được import vào Keiro và nhấn nút Set As Active.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://cryptoreport.websecurity.symantec.com/checker/views/certCheck.jsp

Bạn cần lưu lại hai file private.key và certificate.crt để backup cho Keiro Mail Server.

 

Cài đặt SSL cho Keiro Mail Server 8.x

1. Mở Administration Console và vào phần Configuration > SSL Certificates.

2. Chọn mục ImportImport new certificate. Trỏ đến file certificate.crt và nhấn Import.

3. Sau khi install thành công, chọn chứng thư số vừa import và nhấn nút "Set As Active".

4. Cài đặt intermediate :

Để thêm intermediate vào Kerio Control, bạn thực hiện như sau:

  1. In the administration interface, go to section Configuration → SSL Certificates.

  2. Import certificates by clicking on Import → Import Certificate of an Authority.

    Image
  3. Save the settings.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/checkInstallation.jsp

Bạn cần lưu lại hai file private.key và certificate.crt để backup cho Keiro Mail Server.