Hướng dẫn chuyển đổi từ Java Keystore (Tomcat/JBoss) sang PKCS12 (IIS)

Ngày đăng: 2015-07-31 15:55:42 | Cập nhật: 2015-10-30 13:06:00

IIS cho phép import bộ chứng thư số từ file định dạng PCKS12 (PFX). Nếu bạn muốn chuyển đổi bộ chứng thư số đang sử dụng trên máy chủ chạy Tomcat/JBoss sang máy chủ mới chạy IIS, bạn cần phải chuyển đổi sang chuẩn PKCS12 bằng công cụ keytool của JDK.

Bạn mở một Command prompt và chuyển đến thư mục JDK\bin. Chạy lệnh sau:

​keytool -importkeystore -srckeystore C:\keystore.jks -destkeystore C:\backup.pfx -deststoretype PKCS12

Lưu ý: bạn cần phải nhập mật khẩu của Keystore và file PFX.

 

Bạn có thể dùng PFX này để import vào server chạy IIS theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn import PFX vào máy chủ Windows