Hướng dẫn chuyển đổi từ X.509 (Apache) sang nginx

Ngày đăng: 2015-07-31 13:54:48

Cả Apache lẫn nginx đều dùng chuẩn X.509, tuy nhiên nginx yêu cầu cả certificate lẫn các Intermediate CAs đều nằm chung trong 1 file duy nhất. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi bộ chứng thư số từ Apache sang nginx rất đơn giản theo các bước sau đây:

1. Di chuyển đến thư mục chứa bộ chứng thư số, bạn sẽ thấy các file sau đây: private key, certificate, cabundle

2. Chạy lệnh sau:

cat certificate.crt cabundle.crt > newcertificate.crt

 

Giờ đây bạn có thể dùng 2 file sau đây để cấu hình SSL cho nginx: private.key và newcertificate.crt