Hướng dẫn chuyển đổi từ X.509 (Apache) sang PKCS12 (IIS)

Ngày đăng: 2015-07-31 13:45:37 | Cập nhật: 2015-10-30 13:05:30

IIS cho phép import bộ chứng thư số từ file định dạng PCKS12 (PFX). Nếu bạn muốn chuyển đổi bộ chứng thư số đang sử dụng trên máy chủ chạy Apache sang máy chủ mới chạy IIS, bạn cần phải chuyển đổi sang chuẩn PKCS12 bằng công cụ OpenSSL.

Trước hết bạn cần chuyển đến thư mục chứa bộ cert, đảm bảo có 3 file sau đây: private key, certificate, cabundle.

Từ Shell, gõ lệnh sau:

openssl pkcs12 -export -in certificate.crt -inkey private.key -certfile cabundle.crt -out certificate.pfx

Sau khi convert thành công, bạn có thể check lại PFX bằng lệnh sau:

openssl pkcs12 -info -in certificate.pfx

 

Bạn có thể dùng PFX này để import vào server chạy IIS theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn import PFX vào máy chủ Windows