Hướng dẫn export chứng thư số và private key từ F5 BIG-IP

Ngày đăng: 2015-09-30 15:25:40 | Cập nhật: 2015-10-08 13:33:04

Để có thể trích xuất chứng thư số và private key từ F5 BIG-IP, bạn thực hiện như sau:

Trích xuất chứng thư số

1. Đăng nhập vào trang quản trị F5 BIG-IP.

2. Chọn mụcSystem > File Management > SSL Certificates List.

3. Nhấp chọn vào chứng thư số mà bạn muốn trích xuất.

4. Nhấn Export.

5. Trong màn hình Certificate Export, nhấp Download.

 

Trích xuất private key

Đăng nhập vào trang quản trị F5 BIG-IP.

2. Chọn mụcSystem > File Management > SSL Certificates List.

3. Nhấp chọn vào chứng thư số mà bạn muốn trích xuất.

4. Chọn tab Key.

5. Nhấn Export.

6. Trong màn hình Certificate Export, nhấp Download.

 

Trích xuất Intermediate CA (CABundle)

1. Đăng nhập vào trang quản trị F5 BIG-IP.

2. Chọn mục System > File Management > SSL Certificates List.

3. Nhấp chọn vào Intermediate CA mà bạn muốn trích xuất (Intermediate CA mà bạn đã link với chứng thư trong SSL Profiles). Bạn cũng có thể tải Intermediate CA phù hợp với chứng thư số SSL của bạn từ địa chỉ sau: https://baomat.website/ho-tro-ky-thuat.html#IntermediateCA

4. Nhấn Export.

5. Trong màn hình Certificate Export, nhấp Download.