Hướng dẫn tạo CSR cho MDaemon Mail server

Ngày đăng: 2015-07-02 11:58:25 | Cập nhật: 2019-05-20 10:16:42

Để tạo CSR cho MDaemon mail server, bạn cần thực hiện các bước như sau:

1. Đăng nhập vào máy chủ với quyền Administrator
2. Tạo một tập tin có tên là CSRParameters.inf trên thư mục gốc của ổ đĩa C: với nội dung như sau:

[NewRequest]
Subject="CN=TEN-MIEN,OU=IT Department,O=TEN-DOANH-NGHIEP-TIENG-ANH-TRONG-GIAY-PHEP,S=HO CHI MINH,L=HO CHI MINH,C=VN"
KeySpec=1
KeyLength=2048
Exportable=TRUE
MachineKeySet=TRUE
SMIME=False
PrivateKeyArchive=FALSE
UserProtected=FALSE
UseExistingKeySet=FALSE
ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"
ProviderType=12
RequestType=PKCS10
KeyUsage=0xa0
Silent=TRUE
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1


3. Mở một Command Prompt trên máy chủ, chuyển vào thư mục gốc ổ đĩa C: và chạy lệnh sau:

certreq -new C:\CSRParameters.inf C:\CSROutput.txt


4. Hệ thống đã tạo ra CSR và lưu với tên CSROutput.txt trên thư mục gốc của ổ đĩa C. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.