Hướng dẫn tạo CSR cho Postfix

Ngày đăng: 2015-09-24 10:31:41 | Cập nhật: 2019-05-20 10:14:19

Để tạo CSR cho Postfix, bạn cần SSH vào server với quyền root, sau đó chạy các lệnh sau đây:

1. Tạo thư mục chứa chứng thư:

mkdir /etc/postfix/ssl

2. Tạo private key:

openssl genrsa -out /etc/postfix/ssl/private.key 2048

3. Tạo CSR:

openssl req -new -key /etc/postfix/ssl/private.key -out /etc/postfix/ssl/certreq.csr

Lưu ý nhập vào các thông tin sau:

- Country: VN

- State: Tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh (tiếng Việt không dấu)

- Organization: Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh giống như trong giấy DKKD

- OU: IT Department

- Locality: Tên quận nơi công ty đăng ký kinh doanh (tiếng Việt không dấu)

- Common name: mail.domain.com

- Các mục Optional email và challenge password bỏ qua, không nhập gì cả.

 

CSR đã được tạo thành công và lưu tại địa chỉ /etc/postfix/ssl/certreq.csr. Bạn có thể kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.