Hướng dẫn tạo CSR trên thiết bị Cisco 4700 Series Application Control Engine (ACE)

Ngày đăng: 2016-10-27 20:21:53 | Cập nhật: 2016-10-27 20:50:02

 

Để tạo CSR trên thiết bị Cisco 4700 Series Application Control Engine (ACE), bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

- Truy cập vào Cisco ACE ở chế độ Exec mode

Tạo cặp khóa

- Chạy lệnh sau:

crypto generate key 2048 myrsakey.pem

Nếu bạn không muốn cho phép export private key ra khỏi thiết bị, bạn có thể thay lệnh trên bằng lệnh sau:

crypto generate key non-exportable 2048 myrsakey.pem

Tạo CSR Parameter Set

Bạn có thể dùng lệnh crypto csr-params để tạo ra một CSR Parameter set

crypto csr-params my_csr_params

Sau khi bạn tạo CSR Parameter Set, dấu nhắc lệnh sẽ chuyển bạn sang chế độ cấu hình cho CSR parameter. Khi đó bạn có thể định nghĩa nhiều thông số cho CSR Parameter Set:

 host1/Admin(config-csr-params)#

Bạn chạy tiếp:

common-name www.yourdomain.com

Ví dụ: 

host1/Admin(config-csr-params)# common-name www.yourdomain.com

Tương tự, chạy:

country VN

Tiếp theo chạy:

state Ho Chi Minh (hoặc Ha Noi)

Tiếp theo chạy:

serial-number 1001

Tiếp theo chạy:

locality Ho Chi Minh (hoặc Ha Noi)

Tiếp theo chạy:

organization-name Ten Cong Ty

Tiếp theo chạy:

organization-unit IT Department

Sau khi hoàn tất việc thiết lập thông số cho CSR Parameter Set, bạn chuyển sang bước tiếp theo.

Tạo CSR

Chạy lệnh sau để khởi tạo CSR:

crypto generate csr my_csr_params myrsakey.pem

Sau khi lệnh trên được chạy, CSR sẽ được hiển thị trên màn hình. Bạn hãy copy đoạn text này lại, lưu thành file certreq.txt và gửi cho chúng tôi để tiến hành đăng ký.