Khắc phục lỗi ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY cho máy chủ Tomcat

Ngày đăng: 2015-10-30 13:32:44 | Cập nhật: 2015-10-30 13:35:50

Đối với các máy chủ chạy Tomcat phiên bản cũ hoặc không thương xuyên cập nhật, Google Chrome sẽ cảnh báo lỗi bảo mật ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY khi truy cập vào website.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần mở file cấu hình Tomcat (server.xml), tìm đoạn cấu hình Connector HTTPS và thêm vào đoạn sau:

ciphers="TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA"

Ví dụ:

<Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/usr/local/ssl/keystore/server.jks" keystorePass="your_keystore_password" ciphers="TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA" />

Sau đó bạn cần restart lại Tomcat để có hiệu lực.