Hướng dẫn cập nhật máy chủ

Hướng dẫn cập nhật Certificate Seal của Digicert

Hướng dẫn cập nhật Certificate Seal của Digicert

Ngừng hỗ trợ SHA1 cho chứng thư số Code Signing

Ngừng hỗ trợ SHA1 cho chứng thư số Code Signing

Bảo mật cho IBM Domino (Lotus Domino)

Bảo mật cho IBM Domino (Lotus Domino)

Hướng dẫn cập nhật máy chủ tomcat hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Tomcat hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ nginx hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ nginx hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Apache hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Apache hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2016 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2016 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2003 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2003 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2012 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2012 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2008 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2008 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2008 R2 hỗ trợ TLS 1.2

Hướng dẫn cập nhật máy chủ Windows Server 2008 R2 hỗ trợ TLS 1.2

Khắc phục lỗi didnt found starttls in server response, try anyway khi kết nối STARTTLS đến Exchange Server

Khắc phục lỗi didnt found starttls in server response, try anyway khi kết nối STARTTLS đến Exchange Server

Thông tin về việc xử lý chứng thư số Symantec được cấp phát trước ngày 01/06/2016

Thông tin về việc xử lý chứng thư số Symantec được cấp phát trước ngày 01/06/2016

Hướng dẫn cài đặt SHA256-Root CA cho các máy tính không thể chạy Windows Update

Hướng dẫn cài đặt SHA256-Root CA cho các máy tính không thể chạy Windows Update

Hướng dẫn sử dụng Stunnel để cấu hình cho DomainPOP và Smarthost trên Mdaemon

Hướng dẫn sử dụng Stunnel để cấu hình cho DomainPOP và Smarthost trên Mdaemon

Cấu hình POP3 và IMAP cho Exchange Server khi sử dụng chứng thư số Wildcard

Cấu hình POP3 và IMAP cho Exchange Server khi sử dụng chứng thư số Wildcard

Khắc phục lỗi Partially encrypted, thanh địa chỉ trình duyệt không lên xanh lá cây

Khắc phục lỗi Partially encrypted, thanh địa chỉ trình duyệt không lên xanh lá cây

Cấu hình FQDN cho Receive connector cho Exchange 2013 chạy SMTP STARTTLS

Cấu hình FQDN cho Receive connector cho Exchange 2013 chạy SMTP STARTTLS

Khắc phục lỗi ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY cho máy chủ Tomcat

Đối với các máy chủ chạy Zimbra phiên bản cũ hoặc không thương xuyên cập nhật, Google Chrome sẽ cảnh báo lỗi bảo mật ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY hoặc Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key khi truy cập vào Webmail.