Ngừng hỗ trợ SHA1 cho chứng thư số Code Signing

Ngày đăng: 2020-12-29 12:20:48 | Cập nhật: 2020-12-29 12:23:34

Theo tiêu chuẩn mới của tổ chức CA/B Forum, kể từ ngày 01/01/2021, tất cả các hãng CA đều phải ngừng cung cấp chứng thư số Code Signing SHA1. Theo đó thì keysize tối thiểu cũng nâng lên từ 2048bit lên 3072bit.

Nhằm tuân thủ quy định của CA/B Forum, Derasoft cũng sẽ ngừng cung cấp chứng thư số Code Signing SHA1 kể từ ngày 01/12/2020.

Thông báo từ Digicert: https://knowledge.digicert.com/alerts/end-of-issuance-for-sha1-code-signing-certificates.html

Tham khảo Appendix A trong link bên sau: https://cabforum.org/wp-content/uploads/Baseline-Requirements-for-the-Issuance-and-Management-of-Code-Signing-Certificates.v.1.2.pdf