Hướng dẫn cài đặt Intermediate CA vào máy chủ Windows Server

Ngày đăng: 2015-11-02 10:45:38 | Cập nhật: 2015-11-02 10:46:36

Để cài đặt các Intermediate CAs vào máy chủ Windows Server (2003, 2008 và 2012), bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

1. Mở Certificate MMC Snap-in trên máy chủ theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn mở Certificates Snap-in trên máy chủ Windows

2. Từ màn hình Certificate MMC Snap-in, mở mục Console Root > Certificates.

3. Nhấp chuột phải vào mục Intermediate Certificate Authorities và chọn All Tasks > Import.

4. Trong màn hình Certificate Import Wizard, nhấn Next.

5. Trong màn hình File to Import, nhấn Browse để chọn đường dẫn đến file intermediate.cer, sau đó nhấn Next.

6. Nhấn Next trong màn hình tiếp theo, và nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt Intermediate CA vào máy chủ.

 

Nếu bạn có nhiều file Intermediate CAs cần cài đặt, bạn có thể lặp lại các bước 3, 4, 5, 6 để lần lượt cài đặt tất cả Intermediate CAs này vào máy chủ.