Thông tin mới về lĩnh vực bảo mật website

DigiCert ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm từ 31/10/2023

Kể từ 31/10/2023, DigiCert sẽ ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm