Chương trình OpenSSL cho Microsoft Windows

Ngày đăng: 2015-07-10 19:09:06 | Cập nhật: 2017-05-18 11:28:56

Công cụ OpenSSL cho Microsoft Windows sẽ cần thiết trong trường hợp bạn cần tạo CSR cho Apache trên môi trường Windows, hoặc tạo CSR cho Java Code Signing, hoặc cần chuyển đổi qua lại giữa các chuẩn chứng thư số khác nhau.

Nếu khi cài đặt mà Windows báo lỗi thiếu "Visual C++ 2008 Redistributables" thì bạn có thể tìm thấy file cài đặt được đính kèm trong file ZIP. Hãy cài đặt Visual C++ 2008 Redistributables trước rồi sau đó mới cài đặt OpenSSL.